Regulamin - Just In Case
Brak produktów w koszyku

Regulamin

Rejestrując się w sklepie justincase.com.pl zostaniesz poproszony o zaakceptowanie “Regulaminu Sklepu Just In Case”.

Pełną treść regulaminu znajdziesz w dokumencie PDF Regulamin Just In Case Zawsze aktualną wersję regulaminu znajdziesz na oficjalnej stronie justincase.com.pl.

Regulamin Serwisu Justincase.com.pl

  1. DEFINICJE

1.1    Właściciel – właściciel sklepu, którym jest firma LOKO-MEDIA Karol Jackiewicz, 31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 19/11, NIP: 8442237708;
1.2    Serwis – Sklep internetowy, dostępny pod adresem: www. Justincase.com.pl działający na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
1.3    Cele Serwisu –sprzedaż spersonalizowanych akcesoriów do urządzeń mobilnych;
1.4    Baza Danych – baza danych o Klientach i innych podmiotach, które umieszczone zostają w Serwisie przez Klientów lub Użytkowników. Baza Danych w zakresie obejmującym dane osobowe chronione Ustawą o Ochronie Danych Osobowych zgłoszona jest do rejestru GIODO, zgodnie z w/w Ustawą;
1.5    Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w dowolny sposób;
1.6    Autor– twórca artykułów zamieszczanych na stronie www.justincase.com.pl posiadający prawa autorskie do danego tekstu oraz grafiki;
1.7    Klient – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć z justincase.com.pl umowę kupna – sprzedaży, lub złożył za pośrednictwem serwisu zamówienie na produkty firmy Loko-Media; wszelkie prawa i obowiązki określone w Regulaminie dla Użytkownika mają zastosowanie także do Klienta;
1.8    Reklama – usługa justincase.com.pl polegająca na umieszczeniu reklamy w Serwisie w określonych przez właścicieli portalu formach tj. billboard, baner, artykuł sponsorowany. Cennik i specyfikacja techniczna określone zostaną w zakładce REKLAMA pod adresem internetowym: www.justincase.com.pl/reklama;
1.9    Cennik – cennik usług oferowanych przez WWW.JUSTINCASE.COM.PL, dostępny w
1.10    Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik rejestrujący konto w serwisie, W celu rejestracji w Serwisie i uzyskaniu statusu Klubowicza koniecznym jest podanie następujących danych:
Imię i nazwisko,
Dane kontaktowe: adres, telefon, adres email,
Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail od JUSTINCASE.COM.PL lub podmiotów działających na jego zlecenie lub z jego upoważnienia, w tym na otrzymywanie Newslettera rozsyłanego przez JUSTINCASE.COM.PL;

1.11    Klient niezarejestrowany – Użytkownik dokonujący zakupów bez rejestracji konta w serwisie.

1.12     Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki JUSTINCASE.COM.PL, Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników, Klientów, Autorów, Reklamodawców i innych podmiotów wskazanych w Regulaminie.

  1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

2.1.    Serwis oferuje Użytkownikom usługi polegające na sprzedaży akcesoriów na urządzenia mobilne oraz nadruku wzorów wysłanych uprzednio przez klienta, na akcesoria.

2.2.    Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik akceptuje, że naruszenie Regulaminu lub łamanie prawa w związku z korzystaniem z Serwisu może powodować po jego stronie powstanie odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej i konieczność zapłaty wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone justincase.com.pl lub osobom trzecim.

2.3.    Użytkownik ma prawo informowania Justincase.com.pl o brakujących lub błędnych informacjach publikowanych w Serwisie. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane na adres e-mail justincase@justincase.com.pl. Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej, Justincase.com.pl dołoży starań w celu umieszczenia zgłoszonych informacji w Serwisie.

2.4.    Użytkownik powinien zawiadamiać Justincase.com.pl o każdym ewentualnym naruszeniu prawa, dóbr osobistych Użytkownika lub osoby trzeciej w związku z prezentowanymi w Serwisie informacjami. Zawiadomienie powinno być przesłane na adres e-mail justincase@justincase.com.pl. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Justincase.com.pl dołoży należytej staranności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

  1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ KLIENTA

3.1.    Zamawianie produktów Justincase

Serwis Justincase.com.pl umożliwia Klientom składanie zamówienia na produkt. Zamówienia z adresem realizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są przez Loko-Media z siedzibą na ul. Grzegórzeckiej 19/11, 31-532 Kraków. Zamawiający upoważnia Właściciela Serwisu do wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia.
3.2.    Zamówienia zagraniczne

Zamówienia z adresem realizacji poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są na specjlane zamówienie po wcześniejszym kontakcie klienta zagranicznego z właścicielem serwisem za pomoca formularza kontaktowego. Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność przesyłki z prawem obowiązującym w kraju, do którego jest nadawana (legalność zawartości przesyłki w świetle prawa kraju dostawy, cło, itp.)

  1. Zamawianie pozostałych produktów i usług

4.1    Serwis umożliwia zakup produktów firmy Loko-Media oraz powierzchni reklamowej w Serwisie.

4.2    Umowa zakupu towarów firmy Loko-Media jest umową zawieraną na podstawie zamówienia składanego przez Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, w formie wypełnionego formularza, dostępnego w Serwisie w zakładce „Koszyk” po zaakceptowaniu Regulaminu.

Warunkiem rozpoczęcia przez JUSTINCASE.COM.PL świadczenia usługi  jest złożenie przez Klienta zamówienia i dokonanie płatności ceny za usługę, zgodnej z Cennikiem, w jednej z następujących form:
–    poprzez serwis justincase.com.pl, zgodnie z Regulaminem Serwisu justincase.com.pl dostępnym na stronie www.justincase.com.pl/regulamin;
–    poprzez przelew na konto Loko-Media Karol Jackiewicz XXXXXXXXXX
–    poprzez serwis PayPal
–    za pobraniem
4.3    Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego. Klient upoważnia Loko-Media do wystawienia odpowiedniej faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4.4    Klienci zainteresowani kupnem produktów firmy Loko-Media dzielą się na dwa rodzaje:
I. Klienci niezarejestrowani – czyli kupujący bez założenia konta
II. Klienci zarejestrowani – czyli klienci, którzy utworzyli konto w sklepie justincase.com.pl

4.5    Świadczenie usługi rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta przez JUSTINCASE.COM.PL, co powinno każdorazowo nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty. O ile Strony nie postanowią inaczej,JUSTINCASE.COM.PL zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie późniejszym, aniżeli termin wskazany w zdaniu poprzedzającym. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia JUSTINCASE.COM.PL braku realizacji usługi w umówionym terminie.
4.6    W razie zawarcia przez Klienta umowy z JUSTINCASE.COM.PL i nierozpoczęcia przez JUSTINCASE.COM.PL świadczenia usług objętych umową z przyczyn leżących po stronie Klienta, JUSTINCASE.COM.PL ma prawo żądać wynagrodzenia z tytułu rezerwacji powierzchni reklamowej na rzecz Klienta w wysokości odpowiadającej cenie danej usługi. W takim przypadku Klient nie ma prawa żądać zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za usługę JUSTINCASE.COM.PL.
4.7    Justincase.com.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Zamówieniu Pakietu lub Zamówieniu Reklamy pod kątem zgodności z prawdą oraz Celami Serwisu. Justincase.com.pl ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Klientem odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, bez podania powodu, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z Celami Serwisu. W takim wypadku Justincase.com.pl nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Umowy na rzecz Klienta. Justincase.com.pl nie będzie w takim wypadku również zobowiązany do zwrotu nadesłanych przez Zamawiającego materiałów.
4.8    Justincase.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania świadczenia usług bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia religijne osób trzecich, jak również są sprzeczne z Celami Serwisu.
4.9    Strony ustalają, iż zrzekają się uprawnienia do wypowiedzenia złożonego skutecznie Zamówienia lub zawartej umowy, z wyłączeniem przypadków kiedy uzasadnione byłoby to ważnymi powodami, za które Strony uznają wystąpienie okoliczności spełniających znamiona siły wyższej, które uniemożliwiają realizację umowy przez Stronę a także rażące naruszenie warunków umowy przez Stronę.
4.10    Klient oświadcza, iż dostarczone przez niego materiały słowne i graficzne, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz Materiały Reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług przez justincase.com.pl.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ JUSTINCASE.COM.PL

5.1 Justincase.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
–    poprawność i aktualność danych zawartych w Serwisie;
–    decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie;
–    niewłaściwe i nie zawinione przez justincase.com.pl działanie mechanizmów Serwisu;

5.2    Justincase.com.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Justincase.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

  1. REKLAMACJE

6.1    Wszelkie zawiadomienia i reklamacje związane z działaniem Serwisu lub realizacją usług przez Justincase.com.pl winny być zgłaszane na adres mailowy justincase@justincase.com.pl. Powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia naruszenia.
6.2    Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, justincase.com.pl zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostaje przesyłana na adres podany w piśmie reklamacyjnym.
6.3    Justincase.com.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od justincase.com.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). W przypadku konieczności uzyskania od zgłaszającego reklamację dodatkowych wyjaśnień, bieg terminu do odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do dnia uzyskania kompletnych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
6.4    Justincase.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji umów.

  1. ZMIANY REGULAMINU

7.1.    Justincase.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
7.2.    Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie pod adresem www.justincase.com.pl/regulamin.
7.3.    Użytkownik, przystępując do zawarcia umowy z justincase.com.pl, zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.
7.4.    W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem i działaniem Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla justincase.com.pl.

8.2    Regulamin może być zmieniony przez justincase.com.pl, przy czym o zmianie Regulaminu justincase.com.pl poinformuje na stronie głównej Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem zmian w życie.
8.3    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Przez dalsze, aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś zgody na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas. Czytaj więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Przez dalsze, aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś zgody na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas.

Zgadzam się